ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY – WARSZTATY Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 1 doradcy zawo­do­wego, któ­rego zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY – WARSZTATY Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO