ROZEZNANIE RYNKU NR 1/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ ZA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO W CZASIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAWODOWEGO KUCHARZ/ KUCHARKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu toma­szow­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia zawo­do­wego Kucharz/ kucharka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Okres reali­za­cji:

  • usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona przez 15 dni w mie­siącu  sty­czeń — luty 2017 r. (z moż­li­wo­ścią prze­su­nię­cia na marzec 2017 r.)
  • usługa może być reali­zo­wana od ponie­działku do nie­dzieli w godzi­nach pomię­dzy 8.00–18.00

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 11.01.2017 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-1_DZ_2017-catering-szkolenie-zawodowe-pow.-tomaszowski