ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ — USŁUGA CATERINGOWA — POWIAT KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ — USŁUGA CATERINGOWA — POWIAT KRASNOSTAWSKI