ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ — USŁUGA CATERINGOWA — POWIAT KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Świad­cze­nie usług cate­rin­go­wych na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego będzie obej­muj­mo­wać dostar­cze­nie gorą­cego dwu­da­nio­wego posiłku w cza­sie prze­rwy obia­do­wej oraz zapew­nie­nie ser­wisu kawo­wego w for­mie cią­głej z dowo­zem we wska­zane miej­sce. pod wska­zany adres i we wska­za­nym ter­mi­nie zgod­nie z har­mo­no­gra­mem reali­za­cji szkoleń.

Niniej­sze zapy­ta­nie ma na celu wery­fi­ka­cję cen rynkowych.

Okres reali­za­cji:

  • usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona przez 20 dni w mie­siącu lipiec – sier­pień 2017 r.
  • usługa może być reali­zo­wana od ponie­działku do nie­dzieli w godzi­nach pomię­dzy 8.00–18.00
  • wyko­nawca zapewni przy­go­to­wa­nie oraz dowóz cate­ringu pod wska­zany adres i we wska­za­nym ter­mi­nie zgod­nie z har­mo­no­gra­mem reali­za­cji szkolenia.Zamawiający zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na wrze­sień 2017 r.Zamawiający na tym eta­pie nie jest w sta­nie okre­ślić w jaki dzień tygo­dnia będą odby­wały się zaję­cia. Szcze­gó­łowy har­mo­no­gram wraz z miej­scem reali­za­cji szko­le­nia na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego, będzie prze­ka­zany Wyko­nawcy w póź­niej­szym terminie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.07.2017 roku o godz.15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje w załą­czo­nych dokumentach.

Rozeznanie_7_DZ_2017_-_catering-szkolenie-pow._krasnostawski

zał-nr-1-formularz-oferty

 

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!