ROZEZNANIE RYNKU NR 6/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ NA WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ — POW. KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­ję­cia sali szko­le­nio­wej z wypo­sa­że­niem na reali­za­cję szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Okres reali­za­cji:

Sala będzie wyko­rzy­sty­wana w nastę­pu­ją­cym czasie:

– lipiec — sier­pień 2017 r. – 120 godz./15 osób (20 dni x 6 godzin szko­le­nio­wych, gdzie 1 godz. szko­le­niowa  = 45 min.).

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na wrze­sień 2017 r..

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.07.2017 roku o godz.15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły w załą­czo­nych dokumentach:

 

Rozeznanie_6_DZ_2017_-_sala__szk._Tester_-___pow._krasnostawski

zal-nr-1-formularz-oferty

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!