ROZEZNANIE RYNKU NR 5/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ WYNAGRODZENIA TRENERA SZKOLENIA TESTER APLIKACJI KOMP.

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­gro­dze­nia Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego)  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU NR 5/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ WYNAGRODZENIA TRENERA SZKOLENIA TESTER APLIKACJI KOMP.