ROZEZNANIE RYNKU NR 5/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ WYNAGRODZENIA TRENERA SZKOLENIA TESTER APLIKACJI KOMP.

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­gro­dze­nia Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego)  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Okres reali­za­cji:

Szko­le­nie powinno być zre­ali­zo­wane pod­czas 20 spo­tkań (20 dni zajęć x 6 godzin) w ter­mi­nie: VII — VIII 2017 r. z moż­li­wo­ścią prze­su­nię­cia ter­minu reali­za­cji przez Zama­wia­ją­cego do końca wrze­śnia 2017 r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 07.06.2017 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-5_DZ_2017-trener-Tester

zal-nr-1-Formularz-oferty