ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2017 — TRENER SZKOLENIA “TESTER APLIKACJI KOMPUTEROWYCH”

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia wybór Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2017 — TRENER SZKOLENIA “TESTER APLIKACJI KOMPUTEROWYCH”