ROZEZNANIE RYNKU NR 4/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ — POWIAT KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wyna­ję­cia 2 sal na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych nie­zbęd­nych do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU NR 4/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ — POWIAT KRASNOSTAWSKI