ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2016 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ ZA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO W CZASIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAWODOWEGO FRYZJER/ FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia zawo­do­wego Fryzjer/ fry­zjerka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2016 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ ZA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO W CZASIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAWODOWEGO FRYZJER/ FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM