ZAPYTANIE OFERTOWE 5/DZ/2016 — SZKOLENIE FRYZJER/FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór Wyko­nawcy na zre­ali­zo­wa­nie usługi pole­ga­ją­cej na prze­pro­wa­dze­niu szko­le­nia … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE 5/DZ/2016 — SZKOLENIE FRYZJER/FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM