ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2016

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór Wyko­nawcy na zre­ali­zo­wa­nie usługi pole­ga­ją­cej na prze­pro­wa­dze­niu szko­le­nia zawo­do­wego pn. “Kucharz/kucharka” (120 godz.) oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie egza­minu cze­lad­ni­czego dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu (tj. osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia, posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie pod­sta­wowe, gim­na­zjalne lub ponadgimnazjalne.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 21.12.2016 r. (środa) o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_Kucharz_4_-DZ_2016

Zał_nr_1_Formularz_oferty

Zał_nr_2_-Oswiadczenie-o-braku-powiązań

Zał_nr_3_-Formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4-Umowa-zlecenie_wzór