ZAPYTANIA OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/DZ/2016 z dnia 10.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z dofi­nan­so­wa­nego z … Czytaj dalej ZAPYTANIA OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT