ZAPYTANIA OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/DZ/2016
z dnia 10.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego
w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa,  w dniu  18.11.2016 o godz. 10.00 komi­sja doko­nała otwar­cia ofert, które wpły­nęły jako odpo­wiedź na zapy­ta­nie ofertowe.

Protokól-z-otwarcia-ofert_3_DZ_2016