ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 3/DZ/2016
z dnia 15.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa, w dniu  24.11.2016 komi­sja doko­nała otwar­cia ofert i wyboru Wykonawców.

Protokol_z_wyboru-Wykonawcy_3_DZ_2016