ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie opra­co­wa­nie … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY