ROZEZNANIE RYNKU NR 2/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­zację warsz­tatów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU NR 2/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ