ROZEZNANIE RYNKU NR 2/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­zację warsz­tatów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Okres reali­za­cji:

Sala będzie wyko­rzy­sty­wana w nastę­pu­ją­cym czasie:

– maj 2017 r.– 24 godz./1 grup/ 20 osób (3 dni x 8 godzin szko­le­nio­wych, gdzie 1 godz. szko­le­niowa  = 45 min.).

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na czer­wiec 2017 r..

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 5.05.2017 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-2_ZD_2017-warsztaty-dworadztwo-grupowe-pow.-krasnostawski