Rekrutacja

REKRUTACJA ROZPOCZĘŁA SIĘ JUŻ  1.09.2016 r.

 1. Rekru­ta­cja pro­wa­dzona będzie w dwóch okresach:

–  IX – X 2016 r. — I edycja,

–  II – III 2017 r. — II edycja.

 1. W trak­cie trwa­nia pro­cesu rekru­ta­cji wyło­nio­nych zosta­nie 60 uczest­ni­ków – 30 osób do I edy­cji pro­jektu, 30 osób do II edy­cji projektu.
 2. Naboru dokona 3-osobowa Komi­sja Rekru­ta­cyjna (KR).
 3. Rekru­ta­cja będzie prze­pro­wa­dzana zgod­nie z kry­te­riami hory­zon­tal­nymi w tym: poli­tyką rów­nych szans oraz kon­cep­cją zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. W przy­padku osób nie­peł­no­spraw­nych cały zakres wspar­cia zosta­nie dosto­so­wany do ich potrzeb.
 4. Zgło­sze­nie uczest­nic­twa  w  pro­jek­cie  nastę­puje  z  chwilą  zło­że­nia  wymie­nio­nego poni­żej  kom­pletu popraw­nie wypeł­nio­nych doku­men­tów. Kan­dy­daci mogą zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze pro­jektu w Lubli­nie przy ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00 lub prze­słać ory­gi­nały pocztą na wyżej wymie­niony adres.
 5. Kwa­li­fi­ka­cja do pro­jektu będzie odby­wała się dwuetapowo:

 

I etap:  Ocena będzie podej­mo­wana na pod­sta­wie zło­żo­nego popraw­nie, czy­tel­nie wypeł­nio­nego i pod­pi­sa­nego kom­pletu doku­men­tów, w któ­rego skład wejdzie:

 

1. Ankieta zgło­sze­niowa — oświad­cze­nie o danych osobowych.

2. Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w projekcie.

3. Oświad­cze­nie dot prze­twa­rza­nia danych osobowych.

4. Oświad­cze­nie o speł­nie­niu kry­te­rium grupy docelowej.

 

a także:

 • w przy­padku osób bez­ro­bot­nych – zaświad­cze­nie z wła­ści­wego urzędu pracy, w któ­rym będzie podana infor­ma­cja, do któ­rego pro­filu osoba bez­ro­botna została zali­czona oraz czasu pozo­sta­wa­nia bez pracy,
 • w przy­padku osób bier­nych zawo­dowo – Oświad­cze­nie osoby bier­nej zawodowo.
 • w przy­padku osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym, gim­na­zjal­nym, ponad­gim­na­zjal­nym lub poma­tu­ral­nym – kse­ro­ko­pia świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły,
 • w przy­padku osób z wykształ­ce­niem wyż­szym – kse­ro­ko­pia dyplomu ukoń­cze­nia studiów,
 • w przy­padku osób nie­peł­no­spraw­nych – kse­ro­ko­pia orze­cze­nia o niepełnosprawności,
 • w przy­padku rol­ni­ków i ich domow­ni­ków – Dekla­ra­cja o pod­ję­cia pracy w sek­to­rze poza­rol­ni­czym. oraz zaświad­cze­nie z KRUS (z infor­ma­cją o ilo­ści posia­da­nych hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych) lub kse­ro­ko­pia nakazu płatniczego.

II etap: Komi­sja przy podej­mo­wa­niu decy­zji będzie brała pod uwagę nastę­pu­jące obszary:

 • cel udziału w pro­jek­cie i ocze­ki­wa­nych rezultatów,
 • spo­sób wyko­rzy­sta­nia udziału w pro­jek­cie w naj­bliż­szej przyszłości,
 • ocena wła­sna kan­dy­data dot. udziału w projekcie.

Osta­teczna liczba punk­tów będzie śred­nią aryt­me­tyczną punk­tów przy­zna­nych przez człon­ków Komi­sji Egzaminacyjnej.

 1. Do pro­jektu zostaną przy­jęte osoby, które pozy­tyw­nie przejdą I etap rekru­ta­cji oraz uzy­skają min 65 pkt. Komi­sja przy kom­ple­to­wa­niu list uczest­ni­ków pro­jektu będzie także brała pod uwagę odpo­wied­nią repre­zen­ta­tyw­ność grup.
 2. Zakwa­li­fi­ko­wani Uczest­nicy pro­jektu oraz osoby nie­za­kwa­li­fi­ko­wane do pro­jektu zostaną poin­for­mo­wane drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Dodat­kowo w cza­sie pro­cesu rekru­ta­cji zosta­nie utwo­rzona lista osób rezer­wo­wych, które z powodu wyczer­pa­nia limitu miejsc nie zakwa­li­fi­ko­wały się do udziału w pro­jek­cie. Osoby
  z listy rezer­wo­wej zostaną włą­czone do uczest­nic­twa w pro­jek­cie w przy­padku rezy­gna­cji lub nie­speł­nie­nia warun­ków przez osoby wcze­śniej zakwa­li­fi­ko­wane. Decy­zję o włą­cze­niu do uczest­nic­twa w pro­jek­cie kan­dy­data z listy rezer­wo­wej podej­mie Koor­dy­na­tor Projektu.
 4. Osoby zakwa­li­fi­ko­wane do pro­jektu staną się Uczest­ni­kami Pro­jektu po pod­pi­sa­niu dekla­ra­cji uczest­nic­twa w projekcie.
 5. Zło­żone przez Kan­dy­da­tów doku­menty apli­ka­cyjne nie pod­le­gają zwrotowi.
 6. Zło­że­nie doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych nie jest jed­no­znaczne z zakwa­li­fi­ko­wa­niem do projektu.