ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DZ/2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór wykonawcy do realizacji usługi:

CZĘŚĆ 1 – opracowania Indywidualnych Planów Działania oraz prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 7 osób powyżej 30 roku życia, z niskimi kwalifikacjami, pozostającymi bez zatrudnienia
z województwa lubelskiego.

CZĘŚĆ 2 – opracowania Indywidualnych Planów Działania oraz prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 8 osób powyżej 30 roku życia, z niskimi kwalifikacjami, pozostającymi bez zatrudnienia
z województwa lubelskiego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 27.10.2017 r. (piątek) o godz. 15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_5_DZ_2017

Załącznik_nr_1_Formularz oferty-5_DZ_2017

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_braku_powiązań – 5_DZ_2017

Załącznik _nr_3_ formularz_potwierdzający_spełnianie wymagań – 5_DZ_2017

Załącznik_nr_4-Wzór -Umowa_5_DZ_2017

Zapraszamy do składania ofert.