Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE RYNKU NR 8/DZ/2017 — DOT PRZEPROWADZENIA EGZAMIN ISTQB CERTIFIED TESTER FOUNDATION LEVEL

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego) dla 15 uczest­ni­ków szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Niniej­sze zapy­ta­nie ma na celu wery­fi­ka­cję cen rynkowych.

Okres reali­za­cji:  11.08.2017 (pią­tek) po godz. 14.15 (z moż­li­wo­ścią prze­su­nię­cia ter­minu reali­za­cji przez Zamawiającego).

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 7.08.2017 roku o godz.15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje w załą­czo­nych dokumentach.

 

Rozeznanie-8_DZ_2017-egzamin-popr.

zał-nr-1-formularz-oferty-Rozeznanie-8_DZ_2017

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

 


ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ — USŁUGA CATERINGOWA — POWIAT KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Świad­cze­nie usług cate­rin­go­wych na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego będzie obej­muj­mo­wać dostar­cze­nie gorą­cego dwu­da­nio­wego posiłku w cza­sie prze­rwy obia­do­wej oraz zapew­nie­nie ser­wisu kawo­wego w for­mie cią­głej z dowo­zem we wska­zane miej­sce. pod wska­zany adres i we wska­za­nym ter­mi­nie zgod­nie z har­mo­no­gra­mem reali­za­cji szkoleń.

Niniej­sze zapy­ta­nie ma na celu wery­fi­ka­cję cen rynkowych.

Okres reali­za­cji:

  • usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona przez 20 dni w mie­siącu lipiec – sier­pień 2017 r.
  • usługa może być reali­zo­wana od ponie­działku do nie­dzieli w godzi­nach pomię­dzy 8.00–18.00
  • wyko­nawca zapewni przy­go­to­wa­nie oraz dowóz cate­ringu pod wska­zany adres i we wska­za­nym ter­mi­nie zgod­nie z har­mo­no­gra­mem reali­za­cji szkolenia.Zamawiający zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na wrze­sień 2017 r.Zamawiający na tym eta­pie nie jest w sta­nie okre­ślić w jaki dzień tygo­dnia będą odby­wały się zaję­cia. Szcze­gó­łowy har­mo­no­gram wraz z miej­scem reali­za­cji szko­le­nia na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego, będzie prze­ka­zany Wyko­nawcy w póź­niej­szym terminie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.07.2017 roku o godz.15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje w załą­czo­nych dokumentach.

Rozeznanie_7_DZ_2017_-_catering-szkolenie-pow._krasnostawski

zał-nr-1-formularz-oferty

 

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!


ROZEZNANIE RYNKU NR 6/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ NA WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ — POW. KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­ję­cia sali szko­le­nio­wej z wypo­sa­że­niem na reali­za­cję szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Okres reali­za­cji:

Sala będzie wyko­rzy­sty­wana w nastę­pu­ją­cym czasie:

– lipiec — sier­pień 2017 r. – 120 godz./15 osób (20 dni x 6 godzin szko­le­nio­wych, gdzie 1 godz. szko­le­niowa  = 45 min.).

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na wrze­sień 2017 r..

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.07.2017 roku o godz.15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły w załą­czo­nych dokumentach:

 

Rozeznanie_6_DZ_2017_-_sala__szk._Tester_-___pow._krasnostawski

zal-nr-1-formularz-oferty

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!


ROZEZNANIE RYNKU NR 5/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ WYNAGRODZENIA TRENERA SZKOLENIA TESTER APLIKACJI KOMP.

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­gro­dze­nia Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego)  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Okres reali­za­cji:

Szko­le­nie powinno być zre­ali­zo­wane pod­czas 20 spo­tkań (20 dni zajęć x 6 godzin) w ter­mi­nie: VII — VIII 2017 r. z moż­li­wo­ścią prze­su­nię­cia ter­minu reali­za­cji przez Zama­wia­ją­cego do końca wrze­śnia 2017 r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 07.06.2017 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-5_DZ_2017-trener-Tester

zal-nr-1-Formularz-oferty 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2017 — TRENER SZKOLENIA “TESTER APLIKACJI KOMPUTEROWYCH”

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia wybór Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego) dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu tj. osób nie­pra­cu­ją­cych z niskimi kwa­li­fi­ka­cjami, z nie­peł­no­spraw­no­ściami, w wieku powy­żej 30 roku życia z woje­wódz­twa lubelskiego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 30.06.2017 r. (pią­tek) o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gół zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_3_DZ_2017

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiazan

Zalacznik-nr-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Zalacznik-nr-4-Wzor-Umowa-zlecenie

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert.


 

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ — POWIAT KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wyna­ję­cia 2 sal na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych nie­zbęd­nych do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Okres reali­za­cji:

Sala będzie wyko­rzy­sty­wana w nastę­pu­ją­cym czasie:

Sale będą wyko­rzy­sty­wane w nastę­pu­ją­cym czasie:

– maj 2017 r.– 90 godz. (3 godz./2 spotkania/15 osób),

– lipiec – wrze­sień 2017 r. — 30 godz. (2 godz./1 spotkanie/15 osób),

– lipiec – sty­czeń 2017 r — 45 godz. na 15 osób (3 godz./1 lub 2 spotkania/15 osób).

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na czer­wiec 2017 r..

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 12.05.2017 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-4_DZ_2017-sala-dworadztwo-indywi-pow-krasnostawski


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Dzia­ła­nia oraz prze­pro­wa­dze­nie indy­wi­du­al­nych spo­tkań z porad­nic­twa zawo­do­wego dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu tj. osób nie­pra­cu­ją­cych z niskimi kwa­li­fi­ka­cjami, w wieku powy­żej 30 roku życia z woje­wódz­twa lubelskiego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 12.05.2017 r. (pią­tek) o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gół zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_2_DZ_2017

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty-2_DZ_2017

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiazan

Zalacznik-nr-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Zalacznik-nr-4-Wzor-Umowa-zlecenie


ROZEZNANIE RYNKU NR 3/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ — USŁUGA CATERINGOWA — POWIAT KRASNOSTAWSKI

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Świad­cze­nie usług cate­rin­go­wych na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego będzie obej­muj­mo­wać dostar­cze­nie gorą­cego dwu­da­nio­wego posiłku w cza­sie prze­rwy obia­do­wej oraz zapew­nie­nie ser­wisu kawo­wego w for­mie cią­głej z dowo­zem we wska­zane miej­sce. pod wska­zany adres i we wska­za­nym ter­mi­nie zgod­nie z har­mo­no­gra­mem reali­za­cji szkoleń.

Niniej­sze zapy­ta­nie ma na celu wery­fi­ka­cję cen rynkowych.

Okres reali­za­cji:

  • usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona przez 3 dni w mie­siącu maju 2017 r.
  • usługa może być reali­zo­wana od ponie­działku do nie­dzieli w godzi­nach pomię­dzy 8.00–18.00

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na czer­wiec 2017 r..

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 5.05.2017 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-3_ZD_2017-catering-warsztaty-dworadztwo-grupowe-pow.-krasnostawski


ROZEZNANIE RYNKU NR 2/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­zację warsz­tatów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Okres reali­za­cji:

Sala będzie wyko­rzy­sty­wana w nastę­pu­ją­cym czasie:

– maj 2017 r.– 24 godz./1 grup/ 20 osób (3 dni x 8 godzin szko­le­nio­wych, gdzie 1 godz. szko­le­niowa  = 45 min.).

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na czer­wiec 2017 r..

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 5.05.2017 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-2_ZD_2017-warsztaty-dworadztwo-grupowe-pow.-krasnostawski


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY – WARSZTATY Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 1 doradcy zawo­do­wego, któ­rego zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­tatu gru­po­wego dla 1 grupy (20 osób) w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego dla 20 uczest­ni­ków pro­jektu tj. osób nie­pra­cu­ją­cych z niskimi kwa­li­fi­ka­cjami, w wieku powy­żej 30 roku życia z woje­wódz­twa lubelskiego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 5.05.2017 r. (pią­tek) o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gół zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_1_DZ_2017

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiazan

Zalacznik-nr-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Zalacznik-nr-4-Wzor-Umowa-zlecenie


ROZEZNANIE RYNKU NR 1/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ ZA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO W CZASIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAWODOWEGO KUCHARZ/ KUCHARKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu toma­szow­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia zawo­do­wego Kucharz/ kucharka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Okres reali­za­cji:

  • usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona przez 15 dni w mie­siącu  sty­czeń — luty 2017 r. (z moż­li­wo­ścią prze­su­nię­cia na marzec 2017 r.)
  • usługa może być reali­zo­wana od ponie­działku do nie­dzieli w godzi­nach pomię­dzy 8.00–18.00

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 11.01.2017 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-1_DZ_2017-catering-szkolenie-zawodowe-pow.-tomaszowski


ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2016 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ ZA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO W CZASIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAWODOWEGO FRYZJER/ FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia zawo­do­wego Fryzjer/ fry­zjerka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Okres reali­za­cji:

  • usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona przez 15 dni w mie­siącu  sty­czeń 2017 r. (z moż­li­wo­ścią prze­su­nię­cia na luty 2017 r.)
  • usługa może być reali­zo­wana od ponie­działku do nie­dzieli w godzi­nach pomię­dzy 8.00–18.00

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 4.01.2017 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-7_DZ_2016-catering-szkolenie-zawodowe-pow.-krasnostawski.

Załacznik-nr-1-Rozeznanie-7_DZ_2016-catering-szkolenie-zawodowe-pow.-krasnostawski.


ZAPYTANIE OFERTOWE 5/DZ/2016 — SZKOLENIE FRYZJER/FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór Wyko­nawcy na zre­ali­zo­wa­nie usługi pole­ga­ją­cej na prze­pro­wa­dze­niu szko­le­nia zawo­do­wego pn. “Fryzjer/fryzjerka” (120 godz.) oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie egza­minu cze­lad­ni­czego dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu (tj. osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia, posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie pod­sta­wowe, gim­na­zjalne lub ponadgimnazjalne.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 21.12.2016 r. (środa) o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gół zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_Fryzjer_5_DZ_2016

Zał_nr_1_Formularz_oferty

Zał_nr_2_-Oswiadczenie-o-braku-powiązań

Zał_nr_3_-Formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4-Umowa-zlecenie_wzór


ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2016

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór Wyko­nawcy na zre­ali­zo­wa­nie usługi pole­ga­ją­cej na prze­pro­wa­dze­niu szko­le­nia zawo­do­wego pn. “Kucharz/kucharka” (120 godz.) oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie egza­minu cze­lad­ni­czego dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu (tj. osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia, posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie pod­sta­wowe, gim­na­zjalne lub ponadgimnazjalne.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 21.12.2016 r. (środa) o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_Kucharz_4_-DZ_2016

Zał_nr_1_Formularz_oferty

Zał_nr_2_-Oswiadczenie-o-braku-powiązań

Zał_nr_3_-Formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4-Umowa-zlecenie_wzór


ZAPYTANIA OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/DZ/2016
z dnia 10.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego
w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa,  w dniu  18.11.2016 o godz. 10.00 komi­sja doko­nała otwar­cia ofert, które wpły­nęły jako odpo­wiedź na zapy­ta­nie ofertowe.

Protokól-z-otwarcia-ofert_3_DZ_2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 3/DZ/2016
z dnia 15.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa, w dniu  24.11.2016 komi­sja doko­nała otwar­cia ofert i wyboru Wykonawców.

Protokol_z_wyboru-Wykonawcy_3_DZ_2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DZ/2016 — PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/DZ/2016
z dnia 10.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego
w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa,  w dniu  18.11.2016 o godz. 10.00 komi­sja doko­nała otwar­cia ofert, które wpły­nęły jako odpo­wiedź na zapy­ta­nie ofertowe.

Protokol-z-otwarcia-ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — WYBÓR DORADCÓW ZAWODOWYCH

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rzy będą pra­co­wali z oso­bami powy­żej 30 roku życia, z niskimi kwa­li­fi­ka­cjami, pozo­sta­ją­cymi bez zatrudnienia.

Doradcy zawo­dowi będą reali­zo­wali przed­miot zamó­wie­nia w dwóch częściach:

CZĘŚĆ 1 — Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Działania.

CZĘŚĆ 2 — Porad­nic­two indywidualne

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 22.11.2016 r. (wto­rek) o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe-3_DZ_2016

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiazan

Zalacznik-nr-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Zalacznik-nr-4-Wykaz-zrealizowanych-uslug

Zalacznik-nr-5-Wzor-Umowa-zlecenie


ZAPYTANIE OFERTOWE 2/DZ/2016 — DORADCA ZAWODOWY

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 2 dorad­ców zawodowych.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 18.11.2016 r. (pią­tek) o godz.9.00.

Szcze­góły w zakladce ZAPYTANIA OFERTOWE. 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa