DOBRE WSPARCIE NA STARCIE

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich od czerwca 2016 roku roz­po­czyna reali­za­cję nowego pro­jektu: „Dobre wspar­cie na star­cie”. Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych … Czytaj dalej DOBRE WSPARCIE NA STARCIE