DOBRE WSPARCIE NA STARCIE

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich od czerwca 2016 roku roz­po­czyna reali­za­cję nowego pro­jektu: „Dobre wspar­cie na star­cie”.

Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz pod­opiecz­nych OHP z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na moment przy­stą­pie­nia do pro­jektu ukoń­czyli 17 rok życia