ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem 10 coachów, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji i indy­wi­du­al­nego planu akty­wi­za­cji … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DWS/2016