ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem 10 coachów, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji i indy­wi­du­al­nego planu akty­wi­za­cji zawo­do­wej dla Uczest­ni­ków pro­jektu oraz pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z uczest­ni­kami pro­jektu, tj. wycho­wan­kami pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych, wycho­wan­kami mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych, pod­opiecz­nymi OHP według okre­ślo­nego pro­gramu ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert. Ter­min skła­da­nia ofert upływa 05.10.2016 roku.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_1_dws_2016

1_formularz-oferty

2_oświadczenie-o-braku-powiązań

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

4_wykaz-zrealizowanych-usług

wzór_umowa_zlecenie-_coaching

W związku z bra­kiem moż­li­wo­ści wyboru naj­ko­rzyst­niej­szej oferty pro­wa­dzone postę­po­wa­nie ule­gło unie­waż­nie­niu. Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert.

Protokół-z-otwarcia-ofert_skan