ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu dla 34 osób (30 Uczest­ni­ków pro­jektu +4 opie­ku­nów) z moż­li­wo­ścią … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DWS/2016