ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu dla 34 osób (30 Uczest­ni­ków pro­jektu +4 opie­ku­nów) z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia grupy o 2 osoby, cało­dzien­nego wyży­wie­nia dla 34 osób (30 Uczest­ni­ków projektu+4 opie­ku­nów)  z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia grupy o 2 osoby  oraz sali i poczę­stunku w trak­cie przerw w warsz­ta­tach pod­czas tygo­dnio­wych warsz­ta­tów socjo­te­ra­peu­tycz­nych dla mło­dzieży zapra­szamy do zapo­zna­nia się z zamó­wie­niem i zło­że­nia oferty. 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_dws_3

1_formularz-oferty_dws3

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_dws3

3_wzór-umowy_dws_3