ZAPYTANIE NR 4/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu dla 36 osób, cało­dzien­nego wyży­wie­nia dla 36 osób oraz sali … Czytaj dalej ZAPYTANIE NR 4/DWS/2016