ZAPYTANIE NR 4/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu dla 36 osób, cało­dzien­nego wyży­wie­nia dla 36 osób oraz sali i poczę­stunku w trak­cie przerw w warsz­ta­tach pod­czas tygo­dnio­wych warsz­ta­tów socjo­te­ra­peu­tycz­nych dla mło­dzieży orga­ni­zo­wa­nych w for­mie wyjaz­do­wej zapra­szamy do zapo­zna­nia się z zamó­wie­niem i zło­że­nia oferty. 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

 

Zapytanie-4_dws

1_formularz-oferty_dws4

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_dws4

3_wzór-umowy_dws4

Poni­żej zamiesz­czamy wyniki zapy­ta­nia ofer­to­wego 4/dws/2016 z dn. 19.12.2016 r.:

Wybór wyko­nawcy _4_dws_2016