ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Od czerwca br. roz­po­częto rekru­ta­cję do nowego pro­jektu “Dobre wspar­cie na starcie”. Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy: wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych, wycho­wan­ków mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, wycho­wan­ków mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych, pod­opiecz­nych … Czytaj dalej ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!