ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Od czerwca br. roz­po­częto rekru­ta­cję do nowego pro­jektu “Dobre wspar­cie na starcie”.

Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy: wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych, wycho­wan­ków mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, wycho­wan­ków mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych, pod­opiecz­nych Ochot­ni­czych Huf­ców Pracy z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na dzień przy­stą­pie­nia do pro­jektu ukoń­czyli 17 rok życia.

 Doku­menty zgło­sze­niowe do projektu:

REGULAMIN-NABORU-I-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE

1_Ankieta-zgłoszeniowa_DWS

2_Oświadczenie-o-zapoznaniu-z-regulaminem

3_Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

4_Oświadczenie-o-spełnianiu-kryterium1

5_Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie1

6_Zaświadczenie-z-placówki

Autotest

Zło­że­nie pod­pi­sa­nego kom­pletu doku­men­tów, tj. ankiety zgło­sze­nio­wej, zaświad­cze­nia z pla­cówki, oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem, zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, oświad­cze­nia o speł­nia­niu kry­te­rium, dekla­ra­cji uczest­nic­twa w pro­jek­cie warun­kuje zgło­sze­nie do projektu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!