Działania projektowe

Celem pro­jektu jest wypo­sa­że­nie uczest­ni­ków w umie­jęt­no­ści poznaw­cze, roz­wój kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych oraz zwięk­sze­nie ich szans na sku­teczną akty­wi­za­cję zawo­dową. Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz pod­opiecz­nych OHP z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na moment przy­stą­pie­nia do pro­jektu ukoń­czyli 17 rok życia.

Pro­jekt reali­zo­wany jest przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w okre­sie 01.06.2016 – 30.04.2018

 

Dla każ­dego Uczest­nika w pro­jek­cie zapla­no­wano nastę­pu­jące formy wsparcia:

 • Dia­gnozę potrzeb i poten­cjału Uczest­nika — 2 godz./os. oraz opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Dzia­ła­nia – 2 godz./os.

Okres reali­za­cji: VIII-IX 2016 (I edy­cja); I-III 2017 (II edycja)

 

 • Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nej ścieżki przy­szło­ści dla każ­dego Uczest­nika – 3 godz./ os.

Okres reali­za­cji: X 2016 (I edy­cja); IV 2017 (II edycja)

 

 • Coaching — Wspar­cie oso­bi­stego coacha w pla­no­wa­niu przy­szło­ści i wcho­dze­niu w doro­słe życie.

– Praca nad obsza­rami zain­te­re­so­wań: XI-XII 2016 (I edy­cja); V-VII 2017 (II edy­cja) – 10 godz./os/m-c

– Budo­wa­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych: I-VI 2017 (I edy­cja); VII-XII 2017 (II edy­cja) – 10 godz./os/m-c (I-V 2017 — I edy­cja, VII-XII 2017 — II edy­cja); 5 godz/os/m-c (VI 2017 — I edy­cja; XII 2017 — II edycja)

-„Moja przy­szłość”: XI 2017 (I edy­cja); IV 2018 (II edy­cja) – 8 godz./ os/m-c

 

 • Udział w men­to­ringu zawo­do­wym, uła­twia­ją­cym funk­cjo­no­wa­nie na rynku pracy – 5 godz./osobę

Okres reali­za­cji: V-VIII 2017 (I edy­cja), X-XII 2017 (II edycja)

 

 • Udział w wyjaz­do­wych warsz­ta­tach socjoterapeutycznych

Okres reali­za­cji: I 2017 (I edy­cja); VIII 2017 (II edycja)

 

 • Udział w jed­nym z wybra­nych szko­leń
  1. Mon­ter sieci kom­pu­te­ro­wych — dla osób z wykształ­ce­niem gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: VIII-IX 2017, 120 godz.
  2. Ope­ra­tor obra­biarki nume­rycz­nej – dla osób z wykształ­ce­niem min. gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: VIII-IX 2017, 120 godz.
  3.Kosmetyczka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym – dla osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym lub gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: XII 2017-II 2018, 120 godz.
  4. Spe­cja­li­sta ds. sprze­daży – dla osób z wykształ­ce­niem gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: XII 2017-II 2018, 120 godz.
 • Reali­za­cja płat­nych prak­tyk zawo­do­wych (2 m-ce). Okres reali­za­cji: X-XI 2017 (I edy­cja); III-IV 2018 (II edycja)

Efek­tem pod­ję­tych dzia­łań będzie wypo­sa­że­nie uczest­ni­ków w umie­jęt­no­ści poznawczo-emocjonalne,kompetencje spo­łeczne, kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe i wspar­cie sys­temu wartości.

 

 

War­tość pro­jektu: 1 317 327 ‚000 zł w tym dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków euro­pej­skich: 1 178 661,00 zł