Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE NR 4/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu dla 36 osób, cało­dzien­nego wyży­wie­nia dla 36 osób oraz sali i poczę­stunku w trak­cie przerw w warsz­ta­tach pod­czas tygo­dnio­wych warsz­ta­tów socjo­te­ra­peu­tycz­nych dla mło­dzieży orga­ni­zo­wa­nych w for­mie wyjaz­do­wej zapra­szamy do zapo­zna­nia się z zamó­wie­niem i zło­że­nia oferty. 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

 

Zapytanie-4_dws

1_formularz-oferty_dws4

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_dws4

3_wzór-umowy_dws4

Poni­żej zamiesz­czamy wyniki zapy­ta­nia ofer­to­wego 4/dws/2016 z dn. 19.12.2016 r.:

Wybór wyko­nawcy _4_dws_2016

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu dla 34 osób (30 Uczest­ni­ków pro­jektu +4 opie­ku­nów) z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia grupy o 2 osoby, cało­dzien­nego wyży­wie­nia dla 34 osób (30 Uczest­ni­ków projektu+4 opie­ku­nów)  z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia grupy o 2 osoby  oraz sali i poczę­stunku w trak­cie przerw w warsz­ta­tach pod­czas tygo­dnio­wych warsz­ta­tów socjo­te­ra­peu­tycz­nych dla mło­dzieży zapra­szamy do zapo­zna­nia się z zamó­wie­niem i zło­że­nia oferty. 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_dws_3

1_formularz-oferty_dws3

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_dws3

3_wzór-umowy_dws_3


ZAPYTANIE OFERTOWE 2/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem 10 coachów, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji i indy­wi­du­al­nego planu akty­wi­za­cji zawo­do­wej dla Uczest­ni­ków pro­jektu oraz pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z uczest­ni­kami pro­jektu, tj. wycho­wan­kami pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych, wycho­wan­kami mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych, pod­opiecz­nymi OHP według okre­ślo­nego pro­gramu ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert. Ter­min skła­da­nia ofert upływa 18.10.2016 roku.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_dws_2_2016

1_formularz-oferty_dws2

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_dws2

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_dws2

4_wykaz-zrealizowanych-usług_2

Poni­żej zamiesz­czamy infor­ma­cję o wybo­rze Wykonawcy:

informacja


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DWS/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem 10 coachów, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji i indy­wi­du­al­nego planu akty­wi­za­cji zawo­do­wej dla Uczest­ni­ków pro­jektu oraz pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z uczest­ni­kami pro­jektu, tj. wycho­wan­kami pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych, wycho­wan­kami mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych, pod­opiecz­nymi OHP według okre­ślo­nego pro­gramu ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert. Ter­min skła­da­nia ofert upływa 05.10.2016 roku.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_1_dws_2016

1_formularz-oferty

2_oświadczenie-o-braku-powiązań

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

4_wykaz-zrealizowanych-usług

wzór_umowa_zlecenie-_coaching

W związku z bra­kiem moż­li­wo­ści wyboru naj­ko­rzyst­niej­szej oferty pro­wa­dzone postę­po­wa­nie ule­gło unie­waż­nie­niu. Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert.

Protokół-z-otwarcia-ofert_skan