STATUT FUNDACJI

STATUT

Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

 ROZDZIAŁ I:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

1. Fun­da­cja pod nazwą „Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich” usta­no­wiona przez Pawła Pro­kopa zamiesz­ka­łego w Lubli­nie, zwa­nego dalej Fun­da­to­rem, aktem nota­rial­nym zawar­tym przed nota­riu­szem dr. Rober­tem Fron­cem w kan­ce­la­rii nota­rial­nej w Lubli­nie przy al. Racła­wic­kich 6/4a pod nume­rem reper­to­rium A Nr 4628/07 dnia 9.10.2007 r. działa na pod­sta­wie prze­pi­sów ustawy z dnia 6 kwiet­nia 1984 roku o fun­da­cjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniej­szego statutu,

2. Fun­da­cja może uży­wać skró­co­nej nazwy „FIM”, tłu­ma­cze­nia nazwy w języ­kach obcych oraz wyróż­nia­ją­cego ją znaku graficznego.

 §2

Fun­da­cja posiada oso­bo­wość prawną.

 §3

Sie­dzibą fun­da­cji jest mia­sto Lublin.

 §4

Wła­ści­wym mini­strem jest mini­ster wła­ściwy do spraw pracy i zabez­pie­cze­nia społecznego.

 §5

 1. Tere­nem dzia­ła­nia Fun­da­cji jest obszar Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej jak rów­nież zagranica,
 2. Dla wła­ści­wego reali­zo­wa­nia celów spo­łecz­nych i gospo­dar­czych Fun­da­cja może pro­wa­dzić dzia­łal­ność w kraju i za gra­ni­cami Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej,
 3. Reali­za­cja zadań sta­tu­to­wych Fun­da­cji może być pro­wa­dzona we współ­pracy z innymi pod­mio­tami reali­zu­ją­cymi, odpłat­nie jak i nie­od­płat­nie, cele podobne do celów Fundacji.

 §6

Fun­da­cja może two­rzyć tere­nowe jed­nostki orga­ni­za­cyjne w postaci oddzia­łów, zakła­dów, filii, a także two­rzyć spółki, przy­stę­po­wać do spółek, obej­mo­wać i naby­wać udziały i akcje w spółkach.

 §7

Fun­da­cja używa pie­częci podłuż­nej z napi­sem „FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH”.

 ROZDZIAŁ II:

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 §8

 1.  Ideą Fun­da­cji jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, szko­le­nio­wej i dorad­czej, ini­cjo­wa­nie, pro­mo­wa­nie i wdra­ża­nie wszel­kich ini­cja­tyw o cha­rak­te­rze mene­dżer­skim słu­żą­cych uspraw­nia­niu funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji trzech sek­to­rów: publicz­nego, poza­rzą­do­wego i komer­cyj­nego oraz poma­ga­nie ludziom w wybo­rze opty­mal­nej drogi zawo­do­wej, pod­no­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji, speł­nia­niu się w życiu zawo­do­wym i spo­łecz­nym jak rów­nież pro­pa­go­wane i wspie­ra­nie przedsiębiorczości.
 2.  Celem Fun­da­cji jest:
  1. pro­wa­dze­nie kształ­ce­nia ustawicznego,
  2. orga­ni­zo­wa­nie szko­leń, warsz­ta­tów, semi­na­riów w for­mach pozaszkolnych,
  3. prze­ciw­dzia­ła­nie pato­lo­giom w życiu publicznym,
  4. budo­wa­nie part­ner­stwa międzysektorowego,
  5. pro­mo­wa­nie idei par­ty­cy­pa­cji społecznej,
  6. pro­mo­wa­nie idei wolontariatu,
  7. pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie modelu ucze­nia się przez całe życie,
  8. roz­wój sys­temu edukacji,
  9. roz­wój rynku pracy i akty­wi­za­cji bezrobotnych,
  10. prze­ciw­dzia­ła­nie wyklu­cze­niu społecznemu,
  11. pod­no­sze­nie jako­ści ochrony zdrowia,
  12. roz­wój kul­tury, sportu i tury­styki oraz ochrona dzie­dzic­twa narodowego,
  13. wdra­ża­nie inno­wa­cji w zarządzaniu,
  14. roz­wój kon­ku­ren­cyj­no­ści w wymia­rze gospo­dar­czym i społecznym,
  15.  roz­wój i wspie­ra­nie przedsiębiorczości,
  16. pro­mo­wa­nie zasad zrów­no­wa­żo­nego roz­woju z posza­no­wa­niem środowiska,
  17. spój­ność społeczno-gospodarcza,
  18. pod­no­sze­nie jako­ści życia,
  19. upo­wszech­nia­nie dobrych prak­tyk we współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, szcze­gól­nie z part­ne­rami ze Wschodu,
  20. wzmoc­nie­nie inte­gra­cji europejskiej,
  21. budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego,
  22. pro­mo­wa­nie przej­rzy­sto­ści w dzia­ła­niach insty­tu­cji publicz­nych, poza­rzą­do­wych i komercyjnych.
 3.  Fun­da­cja reali­zuje swoje cele poprzez pro­wa­dze­nie działalności:
  1. szko­le­nio­wej,
  2. dorad­czej,
  3. wydaw­ni­czej,
  4. pro­mo­cyj­nej,
  5. pro­jek­to­wej,
  6. badaw­czej,
  7. popu­la­ry­za­tor­skiej,
  8. wycho­waw­czej,
  9. doku­men­ta­cyj­nej,
  10. nauko­wej,
  11. gwa­ran­cyj­nej.

§ 9

Dla osią­gnię­cia swo­ich celów Fun­da­cja może wspie­rać dzia­łal­ność innych pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zbieżną z celami Fundacji.

§ 10

Fun­da­cja może pro­wa­dzić, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi w tym zakre­sie prze­pi­sami, dzia­łal­ność pożytku publicz­nego w zakresie:

 1. pomocy spo­łecz­nej, w tym pomocy rodzi­nom i oso­bom w trud­nej sytu­acji życio­wej oraz wyrów­ny­wa­nia szans tych rodzin i osób,
 2. dzia­łal­no­ści charytatywnej,
 3. pod­trzy­my­wa­nia tra­dy­cji naro­do­wej, pie­lę­gno­wa­nia pol­sko­ści oraz roz­woju świa­do­mo­ści naro­do­wej, oby­wa­tel­skiej i kulturowej,
 4. dzia­łal­no­ści na rzecz mniej­szo­ści narodowych,
 5. ochrony i pro­mo­cji zdrowia,
 6. dzia­ła­nia na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. pro­mo­cji zatrud­nie­nia i akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób pozo­sta­ją­cych bez pracy i zagro­żo­nych zwol­nie­niem z pracy,
 8. upo­wszech­nia­nia i ochrony praw kobiet oraz dzia­łal­ność na rzecz rów­nych praw kobiet i mężczyzn,
 9. dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój gospo­dar­czy, w tym roz­wój przedsiębiorczości,
 10. dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych,
 11. nauki, edu­ka­cji, oświaty i wychowania,
 12. kul­tury, sztuki, ochrony dóbr kul­tury i tradycji,
 13. upo­wszech­nia­nia kul­tury fizycz­nej i sportu,
 14. eko­lo­gii i ochrony zwie­rząt oraz ochrony dzie­dzic­twa przyrodniczego,
 15. porządku i bez­pie­czeń­stwa publicz­nego oraz prze­ciw­dzia­ła­nia pato­lo­giom społecznym,
 16. upo­wszech­nia­nia i ochrony wol­no­ści i praw czło­wieka oraz swo­bód oby­wa­tel­skich, a także dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój demokracji,
 17. upo­wszech­nia­nia i ochrony praw konsumentów,
 18. dzia­łań na rzecz inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz roz­wi­ja­nia kon­tak­tów i współ­pracy mię­dzy społeczeństwami,
 19. pro­mo­cji i orga­ni­za­cji wolontariatu,
 20. dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej tech­nicz­nie, szko­le­niowo, infor­ma­cyj­nie lub finan­sowo orga­ni­za­cje pozarządowe.

ROZDZIAŁ III:

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

Mają­tek Fun­da­cji sta­nowi Fun­dusz Zało­ży­ciel­ski w kwo­cie 50.000 zło­tych (słow­nie: pięć­dzie­siąt tysięcy) zło­tych prze­ka­zany przez Fun­da­tora oraz środki finan­sowe, prawa mająt­kowe, nie­ru­cho­mo­ści i rucho­mo­ści nabyte przez Fun­da­cję w trak­cie jej działania.

§12

Fun­da­cja odpo­wiada za swoje zobo­wią­za­nia całym swoim majątkiem.

§13

Fun­da­cja finan­suje swoją dzia­łal­ność z:

 1. przy­cho­dów z Fun­du­szu Założycielskiego,
 2. daro­wizn, spad­ków, zapisów,
 3.  sub­wen­cji osób trzecich,
 4. dota­cji,
 5. przy­cho­dów ze zbió­rek i imprez publicznych,
 6. przy­cho­dów z majątku rucho­mego i nieruchomego,
 7. dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez Fundację,
 8.  przy­cho­dów z innych źródeł.

§14

Środki pocho­dzące z dota­cji, daro­wizn, spad­ków i zapi­sów mogą być użyte na reali­za­cję wszyst­kich celów Fun­da­cji, jeżeli ofia­ro­dawcy nie posta­no­wili inaczej.

§15

 1. W przy­padku powo­ła­nia Fun­da­cji do dzie­dzi­cze­nia Zarząd składa oświad­cze­nie o przy­ję­ciu spadku,
 2. W przy­padku gdy w chwili skła­da­nia oświad­cze­nia, o któ­rym mowa w ust.1 nie jest oczy­wi­ste, że stan czynny spadku znacz­nie prze­wyż­sza długi spad­kowe, Zarząd składa oświad­cze­nie o przy­ję­ciu spadku z dobro­dziej­stwem inwentarza.

§16

Fun­da­cja może usta­na­wiać nagrody, a także inne wyróż­nie­nia, oso­bom fizycz­nym i praw­nym oraz jed­nost­kom orga­ni­za­cyj­nym nie posia­da­ją­cym oso­bo­wo­ści praw­nej, zasłu­żo­nym dla reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Fundacji.

§ 17

 1. Fun­da­cja nie może udzie­lać poży­czek lub zabez­pie­czać zobo­wią­zań mająt­kiem Fun­da­cji w sto­sunku do człon­ków Zarządu Fun­da­cji, człon­ków Rady Fun­da­cji, Fun­da­tora, pra­cow­ni­ków Fun­da­cji oraz osób, z któ­rymi pozo­stają oni w związku mał­żeń­skim albo w sto­sunku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­giego stop­nia albo są zwią­zani z tytułu przy­spo­so­bie­nia, opieki lub kura­teli, zwa­nych dalej „oso­bami bliskimi”.
 2. Fun­da­cja nie może prze­ka­zy­wać majątku Fun­da­cji na rzecz człon­ków Zarządu Fun­da­cji, człon­ków Rady Fun­da­cji, Fun­da­tora, pra­cow­ni­ków Fun­da­cji, oraz ich osób bli­skich, na zasa­dach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści jeżeli prze­ka­za­nie to nastę­puje bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach.
 3. Fun­da­cja nie może wyko­rzy­sty­wać majątku Fun­da­cji na rzecz człon­ków Zarządu Fun­da­cji, człon­ków Rady Fun­da­cji, Fun­da­tora, pra­cow­ni­ków Fun­da­cji, oraz ich osób bli­skich na zasa­dach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, chyba że to wyko­rzy­sta­nie bez­po­śred­nio wynika ze sta­tu­to­wego celu Fundacji.
 4. Fun­da­cja nie może doko­ny­wać zakupu na szcze­gól­nych zasa­dach towa­rów lub usług od pod­mio­tów, w któ­rych uczest­ni­czą człon­ko­wie Zarządu Fun­da­cji, człon­ko­wie Rady Fun­da­cji, Fun­da­tor, pra­cow­nicy Fun­da­cji oraz ich osób bliskich.
 5. Ogra­ni­cze­nia wyni­ka­jące z § 17 ust. 1, 2 i 3 Sta­tutu Fun­da­cji nie doty­czą udzie­la­nia poży­czek, zabez­pie­cza­nia zobo­wią­zań oraz prze­ka­zy­wa­nia majątku wobec osób praw­nych i oraz jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych nie posia­da­ją­cych oso­bo­wo­ści praw­nej pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zbieżną z celami Fun­da­cji, w zakre­sie w jakim osoby wymie­nione w § 17 ust. 1 Sta­tutu Fun­da­cji są człon­kami orga­nów, wspól­ni­kami, akcjo­na­riu­szami, pro­ku­ren­tami, peł­no­moc­ni­kami tych osób praw­nych i oraz jed­nost­kom orga­ni­za­cyj­nym nie posia­da­ją­cym oso­bo­wo­ści prawnej.

ROZDZIAŁ IV:

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§18

 1. 1. Orga­nami Fun­da­cji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd
 2. Człon­ko­wie Rady Fun­da­cji nie pobie­rają wyna­gro­dze­nia za udział w pra­cach tego organu, może być im wypła­cony zwrot ponie­sio­nych i uza­sad­nio­nych wydat­ków zwią­za­nych z tą działalnością,
 3. Człon­ko­wie Zarządu mogą otrzy­my­wać wyna­gro­dze­nie, o ile Rada Fun­da­cji podej­mie sto­sowna uchwałę o przy­zna­wa­niu i wyso­ko­ści wynagrodzenia,
 4. W imie­niu Fun­da­cji umowy i poro­zu­mie­nia z człon­kami Zarządu zawiera Prze­wod­ni­czący Rady Fundacji,
 5. Nie wolno łączyć funk­cji członka Rady Fun­da­cji i Zarządu.

Dział I: RADA FUNDACJI

§19

 1. Rada Fun­da­cji jest orga­nem o upraw­nie­niach nadzorczych,
 2. W skład Rady Fun­da­cji wcho­dzi od 1 do 3 osób, powo­ła­nych przez Fun­da­tora na okres 3 lat,
 3. Człon­ko­wie Rady Fun­da­cji mogą być odwo­łani przed upły­wem kaden­cji z nastę­pu­ją­cych przyczyn:
  1. zło­że­nia rezygnacji,
  2. pod­ję­cia pracy, któ­rej cha­rak­ter unie­moż­li­wia nale­żyte wyko­ny­wa­nie funk­cji członka Rady Fundacji,
  3. cho­roby lub utraty sił — powo­du­ją­cych trwałą nie­zdol­ność do spra­wo­wa­nia funkcji,
  4. nie­peł­nie­nia obo­wiąz­ków członka Rady Fun­da­cji przez okres dłuż­szy niż rok,
  5. nie­na­le­ży­tego wypeł­nia­nia funk­cji członka Rady Fundacji,
  6. istot­nego naru­sze­nia posta­no­wień Statutu.

§20

Do Rady Fun­da­cji należy:

 1. nad­zór nad reali­za­cją głów­nych kie­run­ków dzia­ła­nia Fundacji,
 2. wystę­po­wa­nie z wnio­skami doty­czą­cymi dzia­łal­no­ści Fundacji,
 3. opi­nio­wa­nie rocz­nych i wie­lo­let­nich kie­run­ków dzia­ła­nia Fundacji,
 4. wyra­ża­nie opi­nii w spra­wach przed­ło­żo­nych jej przez Zarząd,
 5. uchwa­la­nie regu­la­minu pracy Zarządu,
 6. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Zarządu oraz udzie­la­nie mu absolutorium,
 7. podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie, połą­cze­nia oraz likwi­da­cji Fundacji.

§21

Rada Fun­da­cji wybiera ze swego grona Prze­wod­ni­czą­cego Rady Fun­da­cji, Wice­prze­wod­ni­czą­cego Rady Fun­da­cji i Sekre­ta­rza Rady Fun­da­cji oraz uchwala regu­la­min Rady Fundacji.

§22

 1. Rada Fun­da­cji pra­cuje na posie­dze­niach zwo­ły­wa­nych przez Prze­wod­ni­czą­cego Rady Fun­da­cji, nie rza­dziej niż raz w roku. W posie­dze­niach tych uczest­ni­czy przed­sta­wi­ciel Zarządu,
 2. Posie­dze­nie Rady Fun­da­cji zwo­łuje się także na wnio­sek Zarządu.

§23

 1. Uchwały Rady Fun­da­cji zapa­dają zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, z tym że dla waż­no­ści tych uchwał wyma­gana jest obec­ność co naj­mniej połowy składu jej człon­ków, w tym Prze­wod­ni­czą­cego Rady Fun­da­cji lub Wice­prze­wod­ni­czą­cego Rady Fundacji,
 2. W razie rów­nej liczby gło­sów odda­nych za i prze­ciw danej uchwale decy­duje głos Prze­wod­ni­czą­cego Rady Fundacji,
 3. W imie­niu Rady Fun­da­cji pod­pisy składa Prze­wod­ni­czący Rady Fundacji,
 4. Gło­so­wa­nia są jawne.

§24

Każdy czło­nek Rady Fun­da­cji ma jeden głos.

§25

 1. Do udziału w posie­dze­niach Rady Fun­da­cji mogą być zapro­szone osoby i przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji, któ­rych dzia­łal­ność jest zbieżna z celami Fundacji,
 2. Udział osób wymie­nio­nych w ust. 1 w posie­dze­niach Rady ma cha­rak­ter doradczy.

Dział II: ZARZĄD

§26

 1. W skład Zarządu wcho­dzi od 1 do 5 osób powo­ła­nych na okres 5 lat przez Fun­da­tora, a w razie śmierci Fun­da­tora Zarząd jest powo­ły­wany przez Radę Fundacji,
 2. Funk­cję członka Zarządu można peł­nić przez wię­cej niż jedną kadencję,
 3. Człon­ko­stwo Zarządu ustaje z chwilą odwo­ła­nia lub śmierci członka Zarządu.

Odwo­ła­nie członka Zarządu przez Fun­da­tora nastę­puje w przypadku:

 1. zło­że­nia rezygnacji,
 2. pod­ję­cia pracy, któ­rej cha­rak­ter unie­moż­li­wia nale­żyte wyko­ny­wa­nie funk­cji członka Zarządu,
 3. cho­roby lub utraty sił — powo­du­ją­cych trwałą nie­zdol­ność do spra­wo­wa­nia funkcji,
 4. nie­peł­nie­nia obo­wiąz­ków członka Zarządu przez okres dłuż­szy niż rok,
 5. nie­na­le­ży­tego wypeł­nia­nia funk­cji członka Zarządu,
 6.  istot­nego naru­sze­nia posta­no­wień Statutu,

§27

Pra­cami Zarządu kie­ruje Pre­zes Zarządu powo­ły­wany przez Radę Fundacji.

§28

Pre­zes Zarządu z grona człon­ków Zarządu może wyzna­czyć Wice­pre­zesa Zarządu.

§29

 1. Zarząd kie­ruje dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji i repre­zen­tuje ją na zewnątrz,
 2. Zarząd działa według regu­la­minu zatwier­dzo­nego przez Radę Fundacji.

§30

Zarząd:

 1. Rrepre­zen­tuje Fun­da­cję na zewnątrz,
 2. opra­co­wuje roczne i wie­lo­let­nie plany pracy Fundacji,
 3. spo­rzą­dza spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Fundacji,
 4. spra­wuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. przyj­muje sub­wen­cje, daro­wi­zny, spadki i zapisy z zastrze­że­niem § 15 ust. 1 i 2 Sta­tutu Fundacji
 6. ustala wiel­kość zatrud­nie­nia i wyso­kość środ­ków na wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków Fundacji,
 7. kie­ruje bie­żącą dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji, odpo­wiada za reali­za­cję jej celów statutowych,
 8. podej­muje decy­zje o two­rze­niu i likwi­da­cji spółek, przy­stę­po­wa­niu do spółek, obej­mo­wa­niu, naby­wa­niu i zby­wa­niu udzia­łów i akcji w spółkach,
 9. wystę­puje z wnio­skiem do Rady Fun­da­cji w spra­wie, połą­cze­nia oraz likwi­da­cji Fundacji,
 10.  powo­łuje kie­row­ni­ków oraz zatwier­dza regu­la­min orga­ni­za­cyjny zakła­dów, oddzia­łów, filii i innych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Fundacji.

§31

Oświad­cze­nie woli w imie­niu Fun­da­cji składa Pre­zes Zarządu, a w przy­padku zarządu wie­lo­oso­bo­wego dwóch człon­ków Zarządu dzia­ła­ją­cych łącz­nie, w tym Pre­zes Zarządu lub Wice­pre­zes Zarządu.

§32

Zarząd podej­muje uchwały zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, przy czym do waż­no­ści uchwał wyma­gana jest obec­ność co naj­mniej połowy jego człon­ków, w tym Pre­zesa Zarządu lub Wice­pre­zesa Zarządu.

§33

Posie­dze­nia Zarządu odby­wają się w miarę potrzeb.

§34

 1. Człon­ko­wie Zarządu mogą pozo­sta­wać z Fun­da­cją w sto­sunku pracy, wyni­ka­ją­cego z umowy o pracę lub świad­czyć pracę na pod­sta­wie umowy cywil­no­praw­nej albo poro­zu­mie­nia o wolontariacie,
 2. Wyso­kość i zasady wyna­gro­dze­nia człon­ków Zarządu okre­śla Prze­wod­ni­czący Rady Fundacji.

§34a

 1. Pre­zes Zarządu może powo­łać Dyrek­tora Biura Fundacji,
 2. Z Dyrek­to­rem biura może pozo­sta­wać z Fun­da­cją w sto­sunku pracy, wyni­ka­ją­cego z umowy o pracę lub świad­czyć pracę na pod­sta­wie umowy cywil­no­praw­nej albo poro­zu­mie­nia o wolontariacie.

§35

 1. Warunki pracy i płacy pra­cow­ni­ków biura Fun­da­cji okre­śla Pre­zes Zarządu,
 2. W sto­sunku do pra­cow­ni­ków Fun­da­cję repre­zen­tuje Pre­zes Zarządu.

ROZDZIAŁ V:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§36

 1. Fun­da­cja może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą w kraju i za gra­nicą w zakre­sie (według Pol­skiej Kla­sy­fi­ka­cji Działalności):
  1.  dzia­łal­ność wydaw­ni­cza, poli­gra­fia i repro­duk­cja zapi­sa­nych nośni­ków infor­ma­cji (22),
  2. han­del deta­liczny z wyłą­cze­niem sprze­daży pojaz­dów samo­cho­do­wych, moto­cy­kli, naprawa arty­ku­łów użytku oso­bi­stego i domo­wego (52),
  3. hotele i restau­ra­cje (55),
  4. dzia­łal­ność wspo­ma­ga­jąca trans­port, dzia­łal­ność zwią­zana z tury­styką (63),
  5.  infor­ma­tyka (72),
  6. dzia­łal­ność badawczo-rozwojowa (73),
  7. dzia­łal­ność gospo­dar­cza pozo­stała (74),
  8. edu­ka­cja (80),
  9. dzia­łal­ność zwią­zana z kul­turą, rekre­acją i spor­tem (92).
 2. Wszel­kie dochody Fun­da­cji pocho­dzące z pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej mogą być prze­zna­czone wyłącz­nie na reali­za­cję jej celów statutowych,
 3. Decy­zję o zakre­sie, zasa­dach i for­mach wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w dzie­dzi­nach wymie­nio­nych w ust. 1 podej­muje Zarząd,
 4. Przed roz­po­czę­ciem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w danym zakre­sie, Fun­da­cja uzy­ska wyma­gane kon­ce­sje, zezwo­le­nia, pozwo­le­nia, upo­waż­nie­nia, zgody, licen­cje jeżeli będzie to wyma­gane przez prze­pisy prawa.

ROZDZIAŁ VI:

ZMIANA STATUTU

§37

Decy­zje w kwe­stii zmiany Sta­tutu podej­muje Zarząd.

ROZDZIAŁ VII:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

Dla efek­tyw­nego urze­czy­wist­nie­nia swo­ich celów Fun­da­cja może połą­czyć się z inną fun­da­cją. Decy­zję o połą­cze­niu podej­muje Rada Fun­da­cji na wnio­sek Zarządu.

§39

 1. Fun­da­cja ulega likwi­da­cji w razie osią­gnię­cia celów, dla któ­rych została powo­łana lub wobec wyczer­pa­nia się jej środ­ków finan­so­wych i majątku,
 2. Decy­zję o likwi­da­cji podej­muje Rada Fun­da­cji na wnio­sek Zarządu.

§40

Jeżeli po likwi­da­cji Fun­da­cji pozo­sta­nie mają­tek lub środki finan­sowe, zosta­nie on prze­ka­zany orga­ni­za­cjom o celach zbież­nych z celami Fun­da­cji wska­za­nym przez Radę Fundacji.

 

Rejestr zmian:            Infor­ma­cje podstawowe
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 14-05-2012