Rekrutacja

Rekru­ta­cja w ramach pro­jektu będzie prze­bie­gała trzyetapowo:

I edy­cja – IX – XI 2016 roku

II edy­cja – V — VI, X 2017 roku

III edycja – rekrutacja na szkolenie E-marketing z egzaminem ECCC trwa!

Rekru­ta­cja do I edy­cji  pro­jektu roz­po­czyna się z dniem  1 wrze­śnia 2016r.

 

Doku­menty  zgło­sze­niowe do pobrania:

a także:

– w przy­padku osób bez­ro­bot­nych – zaświad­cze­nie z wła­ści­wego urzędu pracy, w któ­rym będzie podana infor­ma­cja do któ­rego pro­filu osoba bez­ro­botna została zali­czona oraz dłu­gość pozo­sta­wa­nia bez pracy lub w przy­padku osób bez­ro­bot­nych nie­za­re­je­stro­wa­nych w urzę­dzie pracy –oświad­cze­nie do pobra­nia tutaj: Oswiadczenie o pozotawanu bez pracy III ed

– w przy­padku osób bier­nych zawo­dowo – oświad­cze­nie osoby bier­nej zawo­dowo do pobra­nia tutaj: Oświadczenie-bierni zawodowo III ed

– w przy­padku osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym, gim­na­zjal­nym, ponad­gim­na­zjal­nym lub poma­tu­ral­nym – kse­ro­ko­pia świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły

– w przy­padku osób z wykształ­ce­niem wyż­szym – kse­ro­ko­pia dyplomu ukoń­cze­nia studiów

– w przy­padku osób nie­peł­no­spraw­nych – kse­ro­ko­pia orze­cze­nia o niepełnosprawności lub w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi także opinia/orzeczenie o stanie zdrowia/zaświadczenie wydane przez lekarza.

– w przy­padku rol­ni­ków i ich domow­ni­ków – dekla­ra­cja pod­ję­cia zatrud­nie­nia w sek­to­rze poza­rol­ni­czym — do pobra­nia tutaj:Deklaracja-zatrudnienie -w -sektorze pozarolniczym III ed oraz zaświad­cze­nie z KRUS (z infor­ma­cją o ilo­ści posia­da­nych hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych) lub kse­ro­ko­pia nakazu płatniczego.

 

* w przy­padku gdy kandydat/ka należy do wię­cej niż jed­nej z wymie­nio­nych powy­żej grup składa doku­menty poświad­cza­jące przy­na­leż­ność do każ­dej grupy, do któ­rej należy. 

 

Zło­że­nie doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych warun­kuje zgło­sze­nie do pro­jektu, ale  nie jest równo­znaczne z zakwa­li­fi­ko­wa­niem do projektu.

Zakwa­li­fi­ko­wani Uczest­nicy pro­jektu oraz osoby nie­za­kwa­li­fi­ko­wane zostaną poin­for­mo­wane drogą mailową lub telefoniczną.

Zło­żone przez Kan­dy­da­tów doku­menty zgło­sze­niowe nie pod­le­gają zwrotowi.