ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapy­ta­nie ofer­towe 1/AiS/2017– pro­to­kół z otwar­cia ofert

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawo­dowa dot. wyboru:

Cześć 1 – doradcy zawo­do­wego, któ­rego  zada­niem będzie Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Dzia­ła­nia z uczest­ni­kami
Cześć 2 – doradcy zawo­do­wego, który prze­pro­wa­dzi zaję­cia w ramach Porad­nic­twa Indy­wi­du­al­nego dla uczest­ni­ków projektu

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza Pro­to­kół z otwar­cia ofert –

 

Załączniki

409