ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 3/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem:

Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i multimedialnych”

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

Protokół-z-otwarcia-ofert-3_AiS_2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa