ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 2/AIS/2016 — UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem: tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych” infor­mu­jemy, iż powyż­sze  zapy­ta­nie pro­wa­dzone w try­bie kon­ku­ren­cyj­no­ści zostało unie­waż­nione zgod­nie z punk­tem 8.3.1. pkt. 2 zapy­ta­nia ofer­to­wego ze względu na fakt, iż kwota zapro­po­no­wana przez Ofe­renta prze­wyż­sza tę zapla­no­waną na reali­za­cję powyż­szego zada­nia w budże­cie pro­jektu.