ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 1/AIS/2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:

Cześć 1 – doradcy zawo­do­wego, któ­rego zada­niem będzie Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Dzia­ła­nia z uczest­ni­kami
Cześć 2 – doradcy zawo­do­wego, który prze­pro­wa­dzi zaję­cia w ramach Porad­nic­twa Indy­wi­du­al­nego dla uczest­ni­ków projektu

Załączniki

409