ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 1/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA ORAZ WYBORU OFERT

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem:

  • w Czę­ści 1 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Działania,
  • w Czę­ści 2 – 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego
  • w Czę­ści 3 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie porad­nic­twa indywidualnego

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia oraz wyboru ofert:

Protokół-z-otwarcia-ofert-1_AiS_20161

Informacja_o_wyborze_Wykonawcy-1_AiS-2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa