ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 5/AIS/2016 —ZAKUP USŁUGI SZKO­LE­NIA “CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup usługi  120-godzinnego szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków projektu.

Zada­nie będzie reali­zo­wane w Lublinie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 27.12.2016 roku o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

 

Załączniki

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” w odpo­wie­dzi na pro­wa­dzone postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego na zakup usługi szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” nr 4/AiS/2016 wpły­nęły dwie oferty. Żadna z ofert nie speł­nia wymo­gów for­mal­nych okre­ślo­nych w punk­cie 4.1.3 w związku z warun­kami udziału w postę­po­wa­niu okre­ślo­nymi w pkt 3.1.2.

Skut­kuje to nie­moż­li­wo­ścią roz­strzy­gnię­cia postępowania.

Wkrótce zosta­nie ogło­szone nowe postę­po­wa­nie celem wyboru wykonawcy.