ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 3/AIS/2016 — TRE­NER NA SZKO­LE­NIE “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI SIE­CIO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

 

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:
Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi 120 godzin szko­le­nia Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu (tj. osób bez­ro­bot­nych lub bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie wyższe)

Zada­nie będzie reali­zo­wane w Lublinie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 25.11.2016 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_Projektanat-trener_3_-AiS_2016

Zał_nr_1_formularz_oferty

Zał_nr_2.-oswiadczenie_o_braku_powiazan_ok

Zał_nr_3_-formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4_wykaz-zrealizowanych-uslug

Zał_nr_5-Umowa-zlecenie_wzór