ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 1/AIS/2016 — DORADCA ZAWODOWY

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:

– w czę­ści 1 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Działania,

– w czę­ści 2 – 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego

– w część 3 –  5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie Porad­nic­twa Indywidualnego

Wybrani doradcy zawo­dowi w ramach umowy zle­ce­nie będą współ­pra­co­wali z 30 uczest­ni­kami pro­jektu — I edycja.

Ofe­rent ma prawo zło­żyć ofertę cało­ściową lub oferty czę­ściowe na reali­za­cję poszcze­gól­nych czę­ści wspar­cia wymie­nio­nych powyżej.

Zada­nie będzie reali­zo­wane na tere­nie woj. lubelskiego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.11.2016 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertow-1_AiS_2016

Zał_nr_1_formularz_oferty

Zał_nr_2.-oswiadczenie_o_braku_powiazan

Zał_nr_3_-formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4_wykaz-zrealizowanych-uslug

Zał_nr_5-Umowa-zlecenie_wzór