ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 6/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W LUBLI­NIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

 

 

 

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Lubli­nie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w ter­mi­nach od XI.2016r. do V.2017r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 01.12.2016 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_6_Aktywni_2016-sala-z.i.-lublin

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_6__Aktywni_2016-sala-Lublin-zaj.-ind.