ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 3/AKTYWNI/2017

doty­czy roze­zna­nia stawki ceno­wej  dot. wyna­ję­cia sali na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych reali­zo­wa­nych w Lubli­nie w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego
z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 07 sierp­nia 2017 r. do godz. 09.00

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

 

409