ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2016/C DOT. ŚWIAD­CZE­NIA USŁUGI CATE­RIN­GO­WEJ NA TERE­NIE LUBLINA W CZA­SIE REALI­ZA­CJI WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWO­DO­WEGO ORAZ SZKO­LE­NIA „CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego  oraz szko­le­nia „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym”  dla 15-osobowej grupy uczest­ni­ków w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na ryku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona w listo­pa­dzie i grud­niu dla 15 oso­bo­wej grupy uczest­ni­ków projektu.

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na gru­dzień 2016r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 07.12.2016 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego  z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

 

Rozeznanie-rynku_2Aktywni2016_Catering_Cukiernik-warsztaty-szkolenie.pdf

Zał.-nr-1-Rozeznanie-rynku_Aktywni2016_Catering_formularz-oferty1 (1)

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!