ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ ZA WYNA­JĘ­CIE SALI SZKO­LE­NIO­WEJ Z WYPO­SA­ŻE­NIEM SPE­CJA­LI­STYCZ­NYM NA REALI­ZA­CJĘ SZKO­LE­NIA “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI KOM­PU­TE­RO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej  z wypo­sa­że­nie spe­cja­li­stycz­nym na reali­zację szko­le­nia “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych” w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w listo­pa­dzie  i grud­niu br. dla  15-osobowej grupy uczestników.

1 grupa x 15 dni zajęć

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 15.11.2016 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_2_Aktywni_2016_sala-z-wyposaż.

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_2__Aktywni_2016-sala-z-wyp..pdf