ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ ZA WYNA­JĘ­CIE SALI NA REALI­ZA­CJĘ WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWODOWEGO

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej  na reali­zację warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w listo­pa­dzie br. dla dwóch 15-osobowych grup uczestników.

1 grupa x 3 dni zajęć

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.11.2016 roku o godz. 15.30.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_1_Aktywni_2016-sala-warsztaty

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_1__Aktywni_2016