Rekrutacja na szkolenie E-marketing z egzaminem ECCC trwa!

Od 1 wrze­śnia 2016r. roz­po­cznie się rekru­ta­cja do  pro­jektu “Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”. Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy osoby bez­ro­bot­ne, bierne zawo­dowo, nie­peł­no­spraw­ne, rol­ni­ków i domow­ni­ków po 30 … Czytaj dalej Rekrutacja na szkolenie E-marketing z egzaminem ECCC trwa!