Uczestnicy projektu

Pro­jekt skie­ro­wany jest do 76 osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż., w tym w szcze­gól­no­ści do:

  • osób niepełnosprawnych,
  • osób powy­żej 50 roku życia,
  • rol­ni­ków i człon­ków ich rodzin pro­wa­dzą­cych indy­wi­du­alne gospo­dar­stwa rolne do wiel­ko­ści 2 ha przeliczeniowych,
  • dłu­go­trwale bez­ro­bot­nych (pozo­sta­ją­cych bez pracy nie­prze­rwa­nie przez okres min.12 miesięcy),
  • bier­nych zawo­dowo,
  • osób o niskich kwa­li­fi­ka­cjach zawodowych.